การรับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน หลักเกณฑ์ในการรับจดทะเบียนบริษัท มีดังนี้

หลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนนั้นมีหลายรูปแบบ แตกต่างกันไปตามรูแบบของการจดทะเบียน มีทั้งการจดทะเบียนใน
รูปแบบของห้างหุ้นส่วนจำกัด, การจดทะเบียนในรูปแบบของบริษัท จำกัด, จดทะเบียนในรูปแบบบริษัท จำกัด มหาชน
เป็นต้น รวมทั้งจดทะเบียนแก้ไขต่างๆ งานขึ้นทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวทั้งด้านบัญชี ภาษี ประกันสังคม เป็นต้น

การรับจดทะเบียนบริษัท มี
1.รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
2.จดทะเบียนแก้ไขการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น เปลี่ยนแปลงกรรมการ ย้ายสถานประกอบการ เพิ่มทุน ลดทุน ฯลฯ
3.จดทะเบียนเลิกกิจการ และชำระบัญชี
4.จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ
5.แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่าง ๆ ต่อกรมสรรพากร
6.งานขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง ลูกจ้าง

อ่านบทความแนะนำ :

    None Found

Shares
Share This