เรามาทำความรู้จักโดเมนเนมกัน ว่าโดเมนเนม คือ ชื่อของเว็บไซต์ ( www.____.com )
ใช้ระบุตำแหน่ง server เพื่งข้อมูลข้อมูลต่างๆ จาก server ผ่านทางเว็บเบราเซอร์ (web browser) ให้แสดงผลเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ตามความต้องการ
เมื่อเราทำความรู้จักโดเมนเนมแล้ว ขั้นตอนต่อไป เราจะตั้งชื่อโดเมนเนมอย่างไรให้ลงตัว ควรจะรู้หลักการตั้งโดเมนเนมก่อน ดังนี้
1.โดเมนเนมภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษรได้ a-z ตัวเลข 0-9 และขีดกลาง “-” (ยัติภังค์) เท่านั้น
2.ห้ามใช้เครื่องเหมาย _ (มหัพภาค) และห้ามเว้นวรรค
3.โดเมนเนมต้องไม่สั้นหรือยาวเกินไป เพื่อให้จำง่าย สะดวกต่อผู้ใช้และผู้ค้นหา
4.โดเมนเนมต้องไม่ขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยเครื่องหมาย “-“(มหัพภาค) เช่น websitegang- หรือ -websitegang

โดเมนเนม จะมี ชื่อเว็บ ต่อด้วย .com ซึ่งตัวนี้เรียกว่า TLDs ย่อมาจาก Top-Level Domains คือคำต่อท้ายชื่อโดเมนเนม ทั่วไป แบบ International เช่น .com, .edu, .gov, .int, .mil, .net, .org, .info, biz เป็นต้น

ถ้าอยากระบุว่าเว็บของคุณอยู่ที่ประเทศไหน ก็ตามด้วย Country Code Top Level Domains หมายถึง ชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วยอักษรย่อของประเทศนั้นๆ ส่วนประเทศไทยลท้ายด้วย .th

ถ้าจดแบบบริษัท องค์กร อาจใช่.co.th ซึ่งการจดทะเบียนโดเมนเนมจะต้องใช้ เอกสารการจดทะเบียนบริษัท หรือองค์กร เพื่ออ้างอิงที่แตกต่างกันไป

รายละเอียดในการดำเนินการขอจดทำเบียนโดเมนเนม .th
โดเมนเนม .co.th หมายถึง Company คือ นิติบุคคล ห้างร้านบริษัท ต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมประทับตรา (มีชื่อภาษาอังกฤษ) คลิกดูตัวอย่าง ลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท หนังสือบริคณสนธิ ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท

โดเมนเนม .ac.th ย่อมากจาก Academic Organization หมายถึง สถาบันการศึกษา ต้องมีหนังสือจัดตั้งโรงเรียน หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยโรงเรียน ระบุชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ และสังกัด เซ้นต์รับรองโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจด ลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียน

โดเมน .or.th หมายถึง Organization เช่น มูลนิธิต่างๆ ใช้หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน

โดเมนเนม .go.th หมายถึง Government หน่วยงานราชการต่างๆ เช่น อบต. อบจ. ฯลฯ ใช้หนังสือแจ้งความประสงค์ใช้ชื่อโดเมนของหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน โดยมีตราประทับ และ ลายเซ็นต์ของหัวหน้าส่วนรับผิดชอบตามกฏหมาย

โดเมนเนม .in.th มาจากคำว่า Individual หมายถึง บุคคลทั่วไป ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบการจดทะเบียนโดเมน สามารถจดชื่ออะไรก็ได้ตามต้องการ
โดเมนเนม .mi.th หมายถึง Military Organization หน่วยงานเกี่ยวกับการทหาร

 

อ่านบทความแนะนำ :

Shares
Share This