แพ็คเกจ ทัวร์อินเดียราคา พิเศษ
แพ็คเกจ ทัวร์อินเดียราคา พิเศษ เยือนหุบเขาสวรรค์ ใต้ขอบหลังคาโลก ศรีนาคา เทือกเขากุลมาร์ค และโซนามาร์ค

ค่าใช้จ่ายทัวร์อินเดียราคานี้รวม
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไปกลับ
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศเส้นทางอื่นๆ
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อ 1 ห้อง)
– ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการระบุ
– ค่าอาหารตามรายการระบุ
– ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการระบุ
– ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
– ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ และท้องถิ่นที่ค่อยอำนวยความสะดวกให้แก่ ท่านตลอดการเดินทาง
– ค่าบริการยื่นวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย
– ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
– หมายเหตุ : กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ โดยไม่รวมประเป๋าถือส่วนตัว

ทัวร์อินเดียราคา พิเศษ ที่จะให้ทุกท่านได้ไปสัมผัสทัชมาฮาลและแคชเมียร์ โดยบริษัททัวร์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

อ่านบทความแนะนำ :

    None Found

Shares
Share This