โปรแกรม อินเดีย สังเวชนียสถาน – ทัชมาฮาล ( 10 วัน 8 คืน )
ราคาต่อท่าน 79,715 บาท (ห้องพักคู่) รับจำนวนจำกัด 15 ท่านเดินทางทันที

ทัวร์อินเดียราคาพิเศษ มีค่าใช้จ่ายดังนี้

– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไปกลับ
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศเส้นทางอื่นๆ
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อ 1 ห้อง)
– ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการระบุ
– ค่าอาหารตามรายการระบุ
– ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการระบุ
– ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
– ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯและท้องถิ่น ที่ค่อยอำนวยความสะดวกให้แก่ ท่านตลอดการเดินทาง
– ค่าบริการยื่นวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย – เนปาล
– ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
– หมายเหตุ : กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ โดยไม่รวมประเป๋าถือส่วนตัว

ศรัทธาทัวร์
Design Your Travel by CONFIDENCE TRAVEL SERVICE
แพ็คเกจ ทัวร์อินเดียราคา พิเศษ
ทุกเส้นทางรังสรรค์ให้เป็นจริงได้ ด้วยพลังศรัทธา สู่เส้นทางบุญในแดนพุทธภูมิและแดนมหามงคล
ร่วมเดินทางกับเราสู่เส้นทางมหามงคล

 

อ่านบทความแนะนำ :

    None Found

Hits: 7

Total 0 Votes
0%
Shares
Share This