ทัวร์อินเดียราคาที่ทุกคนจับต้องได้ ในราคา ต่อท่าน 44,900 บาท (ห้องพักคู่) รับจำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น
โปรแกรม ทัวร์อินเดียราคานี้ โปรแกรม ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์-ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืนโดยสายการบิน เจ็ทแอร์เวย์

ทัวร์อินเดียราคา 44900 บาท ท่านจะได้ดังนี้

– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไปกลับ
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศเส้นทางอื่นๆ
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อ 1 ห้อง)
– ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการระบุ
– ค่าอาหารตามรายการระบุ
– ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการระบุ
– ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
– ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ และท้องถิ่นที่ค่อยอำนวยความสะดวกให้แก่ ท่านตลอดการเดินทาง
– ค่าบริการยื่นวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย
– ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
– หมายเหตุ : กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ โดยไม่รวมประเป๋าถือส่วนตัว

ถือว่าทัวร์อินเดียราคานี้ คุ้มมากๆกับสิ่งที่จะได้รับกลับมา การไปทัวร์อินเดียราคานี้กับศรัทธาทัวร์ ซึ่งมีประสบการณ์ทัวร์มากกว่า 30 ปี มีใบอนุญาตทัวร์ถูกต้องตามกฎหมาย

อ่านบทความแนะนำ :

    None Found

Hits: 17

Total 0 Votes
0%
Shares
Share This