การเรียนในโรงเรียนนานาชาติด้วยหลักสูตร A-Level เปรียบเหมือนใบเบิกทางชั้นดีสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อที่มหาลัยในต่างประเทศ เพราะมหาวิทยาลัยในแถบยุโรปจะตอบรับใบสมัครเข้าเรียนของผู้มีผลการเรียนระดับ A*, A และ B ของ A-Level เท่านั้น แม้ว่าจะได้รับทุนการศึกษาเพื่อไปเรียนต่อในต่างประเทศก็ตามแต่หากไม่มีผลการเรียนของ A-Level ก็ไม่สามารถเข้าเรียนได้ ทำให้ A-Level มีความสำคัญอย่างมาก

แม้ว่าจะมีโรงเรียนนานาชาติมากมายที่มีการเรียนการสอนด้วยหลักสูตร A-Level จากอังกฤษ แต่มาตรฐานในการเรียนการสอนจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละแห่ง ทำให้ผู้ปกครองต้องศึกษารายละเอียดการเรียนการสอนของโรงเรียนแต่ละแห่งเปรียบเทียบข้อมูลหลักสูตร A-Level ก่อนจะตัดสินใจว่า โรงเรียนนานาชาติที่ไหนดี

การเรียนการสอน A-Level ของ Bangkok prep ให้ความสำคัญทั้งเรื่องวิชาการ โครงการฝึกงาน สภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนและวิชาพื้นฐานที่นักเรียนจำเป็นต้องรู้ เช่น วิชาสุขศึกษา วิชาพละศึกษาและวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนไทยโดยเฉพาะ

ด้านรายวิชาที่ต้องใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทาง Bangkok prep มีรายวิชามากมายทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ซึ่งใช้สำหรับยื่นสู่คณะทันตแพทยศาสตร์โดยเฉพาะและรายวิชาสายอาชีพ เช่น การถ่ายภาพ วิชาบัญชี วิชา Media อื่น ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นผลคะแนนเพื่อเข้าสู่คณะเฉพาะทางอาชีพ

บรรยากาศเรียนการสอนของ Bangkok prep มีการกำหนดจำนวนผู้เรียนอยู่ที่ห้องละไม่เกิน 25 คน เพื่อให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาสามารถให้ความรู้ คำแนะนำกับเด็กทุกคนได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังให้ความสำคัญในส่วนของอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จะช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่นและเด็กสามารถใช้ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

มาตรฐานของครูใน Bangkok prep ดีไหม

สำหรับครูผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ โรงเรียน Bangkok prep จะคัดเลือกเฉพาะครูผู้เชี่ยวชาญด้วยการคัดเลือกจากคุณสมบัติ 3 ข้อ ต่อไปนี้

  1. เป็นครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาที่สอน
  2. ได้รับหนังสือรับรองการเป็นครู หรือ QTS ที่ออกโดยประเทศอังกฤษ
  3. ได้รับหนังสือ CELTA หรือประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น

หลังจากที่รับครูผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอนโดยเฉพาะแล้ว ทางโรงเรียนจะมีการฝึกอบรมด้านวิชาชีพครูอยู่เสมอเพื่อให้ครูสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ตนเองเชี่ยวชาญให้แก่เด็กได้อย่างครบถ้วน เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนมากที่สุด

ด้วย Bangkok prep เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนจากประเทศอังกฤษ ทำให้โรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญของผลคะแนน A-Level เป็นอย่างมาก ทำให้ในปีที่ผ่านมามีนักเรียนที่เรียน A-Level กับ Bangkok prep ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ ของโลกมากมาย

สำหรับผู้ปกครองที่กำลังหาโรงเรียนนานาชาติหลักสูตร A-Level ให้ลูกหลานอยู่นั้น โรงเรียนนานาชาติ  Bangkok prep ก็เป็นทางเลือกที่ดีเพราะมีความน่าเชื่อถือและมีผลการตอบรับจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มากมายในปีที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยัน ด้วยมาตรฐานทั้งในเรื่องการเรียนการสอนที่ใช้เป็นใบเบิกทางให้กับอนาคตที่สดใสของเด็ก

อ่านบทความแนะนำ :

Hits: 88

Total 0 Votes
0%
Shares
Share This