ไมเนอร์ ฟู้ด ขึ้นรับรางวัล BOARD OF THE YEAR AWARDS ประจำปี 2561

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (minor food thailand) มีความยินดีที่จะประกาศว่า บริษัทได้รับรางวัลที่ 1 (Gold Prize) ใน Board of the Year Awards ประจําปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยรางวัลดังกล่าวได้รับการประเมินโดยนักลงทุน สถาบันสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส และกรรมการอาชีพในทําเนียบจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสมาชิกของชมรมกรรมการอิสระ

minor food ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในหมวดบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่าหนึ่งแสนล้านบาท ในงาน Board of the Year Awards ประจําปี 2561 จากความเป็นเลิศในด้านธรรมาภิบาลบริษัท และความเป็นมืออาชีพของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับ ทีมผู้บริหาร ไมเนอร์ ฟู้ด ของ minor food ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการกํากับดูแลกิจการและการบริหารงานที่ดี รวมถึงสามารถรักษาผลประโยชน์และสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาสําหรับรางวัลดังกล่าวประกอบด้วย ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ความเป็นผู้นำของคณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคล และวัฒนธรรม รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย รางวัล Board of the Year Awards ประจําปี 2561 แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ minor food ในการเป็นบริษัทที่ยั่งยืนระดับโลกซึ่งมุ่งมั่นที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจ

และ ไมเนอร์ ฟู้ด นั้นยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจไปด้วยกันอย่างยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางธุรกิจและพันธมิตร พัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการ และนอกจากนี้ เรายังพร้อมต้อนรับผู้ประกอบการหน้าใหม่เพื่อมาร่วมเติบโตไปด้วยกันกับเรา ซึ่งสามารถกดสมัคร งาน ไมเนอร์ (minor food job)ตรงนี้ได้เลย

 

อ่านบทความแนะนำ :

Hits: 11736

Total 0 Votes
0%
Shares
Share This