Websitegang Forum

สังคมออนไลน์ สาระ ข่าวสาร SEO ออกแบบเว็บไซต์ ถาม-ตอบ ปัญหา ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

รับจดทะเบียนบริษัท
 

รับจดทะเบียนบริษัท  

  RSS

webceo
(@webceo)
Member Admin
Joined: 2 ปี ago
Posts: 71
ธันวาคม 13, 2019 5:25 am  

บริษัทฯ เป็นสำนักงานบัญชี ที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบัญชี และภาษีอากร อย่างครบวงจร โดยเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพในราคาที่ยุติธรรม อาทิ เช่น การ รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน การจดทะเบียนแก้ไขต่าง ๆ ด้านการจัดทำบัญชีให้บริการวางระบบงานบัญชี วางแผนภาษีอากร จัดทำบัญชี ปิดงบการเงิน โดยปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมถึงการให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีขึ้นไป


Quote
Share:

Hits: 212326

Shares
Share This

Please Login or Register