ณ อาคารชานเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี มีการจัดพิธีมอบรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 ให้กับ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ซึ่งดำเนินกิจการภายใต้การบริหารของ นายสารัชถ์ รัตนาวะดี (sarath ratanavadi) เนื่องจากหนึ่งในโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ได้เป็นโรงไฟฟ้าแบบอย่างของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสระบุรี มีการบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐานตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง รวมทั้งมีทำตั้งโครงการรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่ดำเนินกิจการของบริษัท

โดยโรงไฟฟ้ากัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินการมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้ง 7 ข้อ ซึ่งได้แก่ 1.ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 2.ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 3.ความโปร่งใส 4.ความรับผิดชอบต่อสังคม 5.นิติธรรม 6.ความยุติธรรม และ7.ความยั่งยืน

น.ส.ยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารองค์กรกล่าวว่า “รางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของ GULF ในการรักษาสิ่งแวดล้อม และดูแลชุมชนในพื้นที่ที่GULFดำเนินงานอยู่ เราจะตั้งใจทำงานเพื่อนำเสนอคุณภาพที่ดีที่สุดในทุก ๆ ด้าน และจะดำเนินงานโดยยึดหลักการรักษาสิ่งแวดล้อม

โดยโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี แล้ว ได้แก่ ปี 2556 บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (GCC) ปี 2557 บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (GPG) ปี 2559 บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด (GNS) และล่าสุดปี 2561 บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด (GNK2)” 

รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่จัดตั้งโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการร่วมมือกันดูแลสิ่งแวดล้อม โดยจะคัดเลือกและมอบรับรางวัลให้กับบริษัทที่มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยมตามแผนการขจัดและลดมลพิษและมีส่วนร่วมใน รวมทั้งมีการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

อ่านบทความแนะนำ :

Shares
Share This