บริษัทบริหารนิติบุคคล (Corporate Secretary Company) คือ บริษัทที่มีภาระผูกพันต่อการดูแลและบริหารจัดการด้านนิติกรรมและประชาสัมพันธ์ของบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่จะมีหน้าที่ดูแลประสิทธิภาพและความเป็นไปได้ของการดำเนินกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ

หน้าที่หลักของบริษัทบริหารนิติบุคคลได้แก่การดูแลและจัดการเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท เช่น การจัดทำและบันทึกข้อมูลทางกฎหมาย เอกสารสัญญาและเอกสารต่างๆ การรับรู้และประเมินผลกิจกรรมที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ การเตรียมเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทบริหารนิติบุคคลยังมีบทบาทสำคัญในการจัดประชุมของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท การเป็นตัวแทนของบริษัทต่อหน่วยงานภายนอก เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การประชาสัมพันธ์กับสื่อและสังคมในการแสดงออกเกี่ยวกับกิจกรรมและผลงานของบริษัท และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท

บริษัท เบสท์ มิลเลี่ยน กรุ๊ป จำกัด
เราคือ บริษัทบริหารนิติบุคคล เริ่มตั้งแต่กระบวนการในการคัดสรรพนักงานตามลักษณะของงาน บุคลิกภาพและกริยามารยาทที่ดี มีหัวใจในการบริการ ที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาใช้การบริการ เพิ่มเติมโดยการ อบรมพัฒนาบุคลากรตลอดทั้งระยะสัญญา ปฏิบัติงานภายใต้แผนการทำงานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในทุกๆวันทุกสัปดาห์ ทุกเดือน สามารถตรวจสอบ วัดผล รายงานผลความคืบหน้า และต้องจัดเตรียมกำลังสำรองเพื่อเข้าทดแทนกรณีการขาด ลา ของพนักงาน เพื่อการบริการที่ต่อเนื่อง

  • บริษัทบริหารนิติบุคคล บริษัท เบสท์ มิลเลี่ยน กรุ๊ป จำกัด จึงมีบริการ
  • จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุด
  • บริหารงานหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุด
  • บริการงานด้านวิศวกรรมและตรวจรับมอบ
  • บริการจัดทำบัญชี รับ-จ่าย หมู่บ้านจัดสรร และอาคารชุด
  • บริการงานด้านรักษาความสะอาดหมู่บ้าน
  • จัดสรรและอาคารชุด

เว็บไซต์ของบริษัท https://bestmilliongroup.com/