ปีใหม่นี้ เราได้ทำการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทางด้าน SEO

เราได้แยกโดเมนเนมจาก websitegang.com/blog มาเป็นเอกเทศโดยใช้ชื่อโดเมนเนมใหม่ เป็น websitegang.org โดยแยก IP ต่างหาก เพื่อให้มีประสิทธิภาพทางด้าน SEO สูงขึ้น

ในส่วนบริการของ websitegang.org เป็นเว็บที่ให้บริการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร เขียนบทความ ข่าวสาร ฟรี รวมถึง forum เรายังคงมีให้บริการ สำหรับท่านที่ชอบในรรูปแบบ ของ Forum 

ในอนาคตเราพยายามสรรค์บริการฟรีใหม่ๆ มาบริการ

ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ใช้บริการ