เรียนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกริก: เสริมสร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการ สู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ

มหาวิทยาลัยเกริก สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำของไทย ขอเชิญชวนผู้ที่มีความมุ่งมั่นใฝ่รู้และต้องการพัฒนาตนเองในระดับสูงสุด ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการและผลักดันสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ

หลักสูตรระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกริก

มหาวิทยาลัยเกริก เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกหลากหลายสาขาวิชา ครอบคลุมศาสตร์แขนงต่างๆ อาทิเช่น

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (พ.ด.บ.)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศาสตรศึกษา (พ.ศษ.)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (พ.น.)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (พ.วค.)
ฯลฯ

จุดเด่นของหลักสูตรปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกริก

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรได้รับการออกแบบและถ่ายทอดความรู้โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์สูง มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเป็นนักวิจัย และผู้นำในอนาคต
การเรียนการสอนแบบเข้มข้น การเรียนการสอนแบบเข้มข้น เน้นการพัฒนาทักษะการวิจัย การวิเคราะห์ และการเขียนวิทยานิพนธ์
ห้องสมุดและแหล่งข้อมูล ห้องสมุดและแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย ครบครัน รองรับการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา
โอกาสทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกริก ส่งเสริมให้นักศึกษาปริญญาเอก เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เสวนาวิชาการ ตลอดจนมีโอกาสตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาใกล้เคียง GPA 3.00 ขึ้นไป
มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ
มีผลคะแนนสอบ Entrance test ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกริก จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เลือกศึกษา ผู้สนใจสามารถติดต่อโดยตรงกับมหาวิทยาลัย เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สมัครเรียน

ผู้ที่สนใจสมัครเรียนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกริก สามารถสมัครได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
2. กรอกใบสมัครและเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร
3. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมายังมหาวิทยาลัย
4. เข้าสอบสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยเกริก เชื่อว่า ปริญญาเอก จะเป็นบันไดสู่ความสำเร็จ สำหรับผู้ที่มุ่งมั่นใฝ่รู้ และ พร้อม ก้าวเข้าสู่โลกแห่งการวิจัย มาร่วมสร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการ และ เติมเต็มความฝัน ไปด้วยกัน