กำแพงเบอร์ลิน (Berlin Wall ) เป็นกำแพงที่สร้างขึ้นช่วงสงครามเย็น สร้างเพื่อปิดกั้นพรมแดนระหว่างเบอร์ลินตะวันตกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเยอรมนีตะวันตก กับเยอรมนีตะวันออกที่โอบอยู่โดยรอบ มีความยาว 155 กิโลเมตร เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961) และปิดกั้นพรมแดนนี้เป็นระยะเวลา 28 ปี ก่อนถูกทลายในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ระยะเวลาการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลิน จนกระทั่งปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 30 ปีแล้ว

***ภาพถ่ายกำแพงเบอร์ลิน ถ่ายด้วยฟิล์มสไลด์ เมื่อ 6 มีนาคม 2003