การผลิตเครื่องสำอางที่ได้มาตรฐานเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องคำนึงถึงหลายๆ ด้าน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ปลอดภัย มีคุณภาพ และสามารถจำหน่ายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กระบวนการหลักๆ ที่ควรพิจารณามีดังนี้:
1. การวิจัยและพัฒนา (Research and Development – R&D):
   – การวิจัยส่วนผสม: คัดเลือกและทดสอบส่วนผสมที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
   – การทดสอบสูตร: พัฒนาสูตรและทดสอบเพื่อหาสูตรที่ดีที่สุด
2. การผลิตในสถานที่ที่ได้มาตรฐาน:
   – GMP (Good Manufacturing Practice): การปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตที่ดี เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
   – การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control – QC): มีระบบตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิต
3. การตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์:
   – การทดสอบทางคลินิก (Clinical Testing): ทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในมนุษย์
   – การทดสอบความคงตัว (Stability Testing): ตรวจสอบว่าเครื่องสำอางมีความคงตัวและไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป
4. การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน:
   – การจดทะเบียนและขออนุญาต: ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อย. ในประเทศไทย
   – การปฏิบัติตามมาตรฐานระหว่างประเทศ: เช่น ISO 22716 (GMP for cosmetics)
5. การบรรจุและการจัดเก็บ:
   – การบรรจุ (Packaging): ใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
   – การเก็บรักษา (Storage): เก็บผลิตภัณฑ์ในสภาวะที่เหมาะสมเพื่อรักษาคุณภาพ
6. การติดตามและการตอบสนอง (Post-Market Surveillance)**:
   – การติดตามผลหลังการขาย: ติดตามการใช้งานและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลังจากผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
   – การตอบสนองต่อปัญหา: มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์หากพบปัญหา
7. การให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค:
   – การติดฉลาก (Labeling): ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์
   – การให้คำแนะนำการใช้งาน: แนะแนวทางการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย
การผลิตเครื่องสำอางที่ได้มาตรฐานจำเป็นต้องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกส่วนผสมจนถึงการติดตามผลหลังการขาย เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
บริษัท ซีเอ็น คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องสำอางและเคมีภัณฑ์  ดำเนินธุรกิจ รับผลิตเครื่องสำอาง สร้างแบรนด์ และ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบบครบวงจร อาทิเช่น Skin care, Body care, Hair care ,Spa care ,make up,Lip matte,Home Care และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยการวิจัยและพัฒนาคิดค้นสูตรเครื่องสำอางนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สามารถพัฒนาสูตรใหม่ในแบรนด์ของลูกค้าโดยเฉพาะเพื่อให้ตรงต่อความต้องการ พร้อมกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ปลอดภัยด้วยมาตรฐาน
เว็บไซต์ https://cncorporation.co.th/