บริษัทรักษาความปลอดภัย

บริษัทรักษาความปลอดภัย

บริษัทรักษาความปลอดภัย เอสเอส จำกัด เป็นบริษัท ที่มีผู้เชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพทางด้านการบริหารงานรักษาความปลอดภัย  มีกฎหมายคลอบคลุมงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีศักยภาพ  ยุทธศาสตร์ในการบริหารงาน โปร่งใส เป็นธรรมต่อลูกค้า”ผู้ว่าจ้าง” สาธารณะ  ประชาชน เอกชน นิติบุคคลทั่วไปสนใจ สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ปัจจุบันการสร้างความมั่นใจ  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสื่อมวลชนของบริษัทรักษาความปลอดภัยได้เข้าสู่ธุรกิจ ปัญหาแรงงานและสิ่งแวดล้อมทั่วไป  จึงมีแนวความคิดที่จะให้งานบริการรักษาความปลอดภัย

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสเอส  จำกัด  ได้รวบรวมผู้บริหารงาน ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานรักษาความปลอดภัย  ในการวางแผนระบบการป้องกันความปลอดภัย  ที่มีประสบการณ์ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพในการทำงาน ซึ่งมีมาตรฐานในการให้บริการงานรักษาความปลอดภัยแบบเต็มรูปแบบ      (SECURITY GUARD)         เป็นการผสมผสานระบบอุปกรณ์เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ พร้อมพนักงานรักษาความปลอดภัยและสร้างสรรค์ พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างไม่หยุดหยั่งของงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานรักษาความปลอดภัยของ  บริษัท เอสเอส จำกัดได้รับการอบรมด้านการจัดการควบคุมการเข้าออกอาคาร  การตรวจสอบค้นหาและการควบคุมการจราจร  พนักงานของ  บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสเอส จำกัด   จึงสามารถพัฒนาทักษะต่าง ๆ ไปจนการอบรมระดับสูงอาทิ  การเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงแรม  ทั้งหมดนี้เพื่อตอบสนองต่อทุกความต้องการของลูกค้า

การดูแล “ผู้ว่าจ้าง”

1. ควบคุม ดูแลป้องกัน รักษา ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ให้รอดพ้นจาก โจรกรรม วินาศกรรมและอัคคีภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
2.ควบคุม ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง
3.ควบคุม ดูแล การผ่านเข้า – ออก ของยานพาหนะและบุคคลภายนอก
4.ตรวจเช็คทรัพย์สินที่จะนำเข้า หรือส่งออกภายในบริเวณที่รับผิดชอบทุกครั้ง
5.ควบคุมทำนวยความสะดวกในการจราจร ทางเข้า – ออก และภายในบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสถานที่ควบคุมยานพาหนะ
6.ตรวจค้นพนักงานของผู้ว่าจ้าง เมื่อ เลิกงานหรือก่อนที่จะออกไปนอกบริเวณบริษัทฯ โรงงานหรือกิจการอื่น ๆ ของผู้ว่าจ้าง เพื่อป้องกันการทุจริตทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างออกไปภายนอกสถานที่ การตรวจค้นจะให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้หญิงเป็นผู้ตรวจค้น
7.การควบคุมการตอกบัตร ลงเวลา เข้า – ออก ในการทำงานของพนักงานผู้ว่าจ้างควบคุมการตอกบัตรแทนกัน ควบคุมการทุจริตในเวลาการทำงาน
8.ในช่วง วัน เวลา ที่บริษัทฯ โรงงานฯลฯ ปิดทำการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะคอยดูแลห้ามไม่ให้บุคคลภายนอก และพนักงานของบริษัทฯ โรงงาน ฯลฯ เข้ามาภายในบริเวณสถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด
9.เปิด – ปิด ประตู เข้า – ออกของอาคารสถานที่ตามวันเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
10.เปิด – ปิด ไฟฟ้า แสงสว่าง ตามวันเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
11.ในช่วงเวลายามวิกาล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะเดินตรวจตราตามจุดต่างๆ  ภายในบริเวณที่รับผิด ชอบของหน่วยงานตลอดเวลาทุก 1 ชั่วโมง
12.หน่วยงานใดที่มีหัวหน้าชุดคอยควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภายในหน่วยงานหัวหน้าชุดจะเป็นผู้เดินตรวจดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามจุดต่างๆตลอดระยะเวลาที่รับผิดชอบ และประสานงานกับผู้ว่าจ้างกรณีที่มีเหตุการณ์ ต่าง ๆเกิดขึ้น
13.ควบคุมอุปกรณ์ดับเพลิง และสถานที่ต่าง ๆ ภายในหน่วยงานที่อาจจะทำให้เกิดอัคคีภัยได้
14.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องบันทึกรายงานการปฏิบัติหน้าที่ทุกจุดทุกชั่วโมง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นรายงานเสนอต่อผู้ว่าจ้างเป็นประจำทุกวัน เพื่อจะได้หาวิธีแก้ไปปัญหาหรือข้อบกพร่อง ต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อต้องการไห้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นเพียงหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยังจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งและนโยบายของผู้ว่าจ้างโดยเคร่งครัดอีกด้วย

เว็บไซต์ : http://www.securityguard-ss.com/